ΠΟΙΟΤΗΤΑ


ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ποιότητα

Η εταιρεία μας  στοχεύει συνεχώς στην εφαρμογή βέλτιστης οργανωτικής και λειτουργικής δομής με κύριο αντικειμενικό σκοπό της τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών της. Κυρίαρχος στόχος μας  είναι η παραγωγή και προώθηση προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Οι έλεγχοι είναι συστηματικοί και λαμβάνουν χώρα σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας  (από την πρώτη ύλη έως το τελικό προϊόν).

Έτσι σαν εταιρεία έχουμε εγκαταστήσει και εφαρμόζουμε πιστοποιημένο ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας διασφαλίζοντας την άριστη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων .

Συγκεκριμένα η ΗΛΙΣ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει:

  1. Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000

Οι φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις γίνονται σε εξωτερικά διαπιστευμένα εργαστήρια και αφορούν όλα τα προϊόντα που παράγονται ή διανέμονται από την ΗΛΙΣ.