ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κεντρικός άξονας της Πολιτικής μας είναι η συνεχής βελτίωση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων, επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών μας (συνεργάτες και καταναλωτές) με την ταυτόχρονη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για αυτούς, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς, τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων μας.

Οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι ποιότητας έχουν προσδιοριστεί , έχει γίνει διεξοδική ανάλυση των κινδύνων στην ασφάλεια τροφίμων (μελέτη HACCP) και διαθέτουμε όλους τους απαιτούμενους πόρους έτσι ώστε να εφαρμόζεται ένα ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα.

Η συνεχής βελτίωση των ποιοτικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων αλλά και της ασφάλειας των τροφίμων, η πρόληψη των προβλημάτων – μη συμμορφώσεων, λαθών ή αστοχιών, επιτυγχάνονται μέσα από συστηματικό έλεγχο κάθε διαδικασίας,  επιμέρους και συνολικά. Ο έλεγχος των διεργασιών προαπαιτεί:

  • Σαφή καταγραφή  των διεργασιών, διαδικασιών και οδηγιών εργασίας και σαφή προσδιορισμό των υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων για κάθε θέση εργασίας.
  • Εφαρμογή διαδικασιών ώστε να μαθαίνει η εταιρεία από τα λάθη της, να φροντίζει συστηματικά να μην επαναλαμβάνονται (Διορθωτικές Ενέργειες) και να βελτιώνει συνεχώς τις λειτουργίες της.
  • Αυστηρό έλεγχο της ποιότητας & ασφάλειας των προϊόντων και έλεγχο του τρόπου εφαρμογής των διαδικασιών.

Η εταιρεία εφαρμόζει την πολιτική της μέσω του ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης, το οποίο είναι ουσιαστικό μέσο ενδυνάμωσης της επιχειρηματικής θέσης της λόγω:

  • Της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και την αύξηση της φήμης της.
  • Της μείωσης του λειτουργικού κόστους και της αποδοτικότερης οργάνωσης.
  • Του καλύτερου εργασιακού κλίματος στην Εταιρεία

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω η εταιρεία έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα, το οποίο συμμορφώνεται με τα Πρότυπα ISO 22000:2005