ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Ανάπτυξη νέων προϊόντων

H εταιρεία μας έχει αναγνωρίσει την ανάγκη για διαρκή ανάπτυξη νέων προϊόντων. Για το λόγο αυτό έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόζουμε συγκεκριμένη διαδικασία με σκοπό την δημιουργία σταθερά ποιοτικού κι ασφαλούς προϊόντος, σύμφωνα με τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις.

Κατά τον σχεδιασμό των νέων προϊόντων λαμβάνονται υπ’ όψη όλες οι απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να ικανοποιούνται, όπως:

 • οι απαιτήσεις του πελάτη ή της αγοράς (νέες τάσεις στα τρόφιμα, κ.λπ)
 • ο κύκλος ζωής των προϊόντων
 • ο ανταγωνισμός
 • οι εφαρμόσιμες κανονιστικές διατάξεις και νομικές απαιτήσεις
 • οι απαιτήσεις που προέρχονται από προηγούμενους παρόμοιους σχεδιασμούς
 • οι τεχνικοί περιορισμοί εξοπλισμού-υλικών
 • η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών

_M9A2741

Κατά το στάδιο ανάπτυξης των νέων προϊόντων έχει δημιουργηθεί κι εφαρμόζεται σύστημα δοκιμών και ελέγχων έτσι ώστε το τελικό προϊόν να πληροί τις απαιτήσεις του σχεδιασμού. Στο σύστημα αυτό προβλέπονται:

 • γευστικές δοκιμές
 • έλεγχοι ποιοτικών χαρακτηριστικών
 • μικροβιολογικές αναλύσεις
 • προσδιορισμός διάρκειας ζωής
 • πιλοτικές δοκιμές

_M9A2656

Τα νέα προϊόντα και η συνεχής βελτίωση των υπαρχόντων προσθέτουν αξία και ενισχύουν την εικόνα της εταιρείας μας, ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας και προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.